Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak Inkt. Ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen - opdrachtgever en uitvoerder - een schriftelijke bevestiging.
Artikel 2. Offertes: Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.
Artikel 3. Kwaliteitsgarantie: Inkt garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in zijn vakgebied.
Artikel 4. Aanpassingen:De opdrachtgever heeft recht op 2 aanpassingen en/of herzieningen, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.
Artikel 5. Eigendomsrechten: De geleverde teksten blijven eigendom van Inkt tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.
Artikel 6. Geheimhouding: Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.
Artikel 7. Aansprakelijkheid: De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Inkt. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer.
Artikel 8. Klachten: Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst. Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Inkt is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.
Artikel 9. Facturatie: De factuur volgt na het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.
De betalingstermijn vermeld op de factuur bedraagt 2 weken en geldt als uiterste betaaldag. Voor het verstrijken van die deadline kan de opdrachtgever de factuur nog betwisten. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 9%. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur. (art. 1147 BW)
Artikel 10. Voorschotten: Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot.Voor vertalingen geldt altijd een voorschot van 50 %.Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd.Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer. (Bijv. tussentijdse facturen)
Artikel 11. Wijziging opdracht: Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Inkt aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)
Artikel 12. Verzuim opdrachtgever: Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Inkt de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.
Artikel 13. Bewijs: Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie - zoals e-mail - als bewijsmiddel.